ΤΟ ΡΟΔΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ. Κατά το έκτακτο Ιωβηλαίο της Ευσπλαχνίας,
η Εκκλησία συνιστά να απαγγέλλεται «το ροδάριο της Θείας Ευσπλαχνίας». Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε χρήσιμο να δώσουμε ορισμένες απλές οδηγίες για τον τρόπο που απαγγέλλεται.
Για την απαγγελία του ροδαρίου της Θείας Ευσπλαχνίας χρησιμοποιούμε την «κορονέτα»  που χρησιμοποιούμε για την απαγγελία «του ροδαρίου προς την Παναγία».
Σε όλη τη διάρκειά του μελετούμε τα άγια πάθη του Ιησού Χριστού.
Αρχίζουμε  με το σημείο του Σταυρού.
Στη συνέχεια λέμε:
Μία φορά το:«Πάτερ ημών»
Μία φορά το: «Χαίρε Μαρία»
Μία φορά το«Σύμβολο των Αποστόλων»:
Πιστεύω στο Θεό, τον Πατέρα τον Παντοκράτορα,
Τον πλάστη του ουρανού και της γης.
Και στον Ιησού Χριστό,
τον Μονογενή του Υιό και Κύριό μας.
Ο οποίος συνελήφθηκε από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία.
Έπαθε  επί Ποντίου Πιλάτου
Σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε,
Κατέβηκε στον Άδη.
Την τρίτη μέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς.
Ανέβηκε στους ουρανούς
Και κάθεται στα δεξιά του Πατέρα
του Παντοδυνάμου.
Απ’ όπου θα έλθει να κρίνει   ζωντανούς και νεκρούς.
Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα
στην Αγία Καθολική Εκκλησία,
την κοινωνία των Αγίων
την άφεση των αμαρτιών
την ανάσταση των νεκρών
και τη ζωή την αιώνια.
Στη συνέχεια λέμε:
Μια φορά:«Αιώνιε Πατέρα, σου προσφέ-ρουμε το Σώμα και το Αίμα, την Ψυχή και τη Θεότητα του αγαπημένου Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την εξιλέωση των αμαρτιών μας και των αμαρτιών όλου του κόσμου».
Δέκα φορές:«Χάρη στο Θείο Πάθος του Υιού σου, ελέησε εμάς και όλο τον κόσμο».
Για δεύτερη φορά: «Αιώνιε Πατέρα, σου προσφέρουμε το Σώμα και το Αίμα, την Ψυχή και τη Θεότητα του αγαπημένου Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την εξιλέωση των αμαρτιών μας και των αμαρτιών όλου του κόσμου».
Δέκα φορές:«Χάρη στο Θείο Πάθος του Υιού σου, ελέησε εμάς και όλο τον κόσμο».
Για τρίτη φορά: «Αιώνιε Πατέρα, σου προσφέρουμε το Σώμα και το Αίμα, την Ψυχή και τη Θεότητα του αγαπημένου Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την εξι-λέωση των αμαρτιών μας και των αμαρτιών όλου του κόσμου».
Δέκα φορές:«Χάρη στο Θείο Πάθος του Υιού σου, ελέησε εμάς και όλο τον κόσμο».
Για τέταρτη φορά: «Αιώνιε Πατέρα, σου προσφέρουμε το Σώμα και το Αίμα, την Ψυχή και τη Θεότητα του αγαπημένου Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την εξιλέωση των αμαρτιών μας και των αμαρτιών όλου του κόσμου».
Δέκα φορές:«Χάρη στο Θείο Πάθος του Υιού σου, ελέησε εμάς και όλο τον κόσμο».
Για πέμπτη φορά:«Αιώνιε Πατέρα, σου προσφέρουμε το Σώμα και το Αίμα, την Ψυχή και τη Θεότητα του αγαπημένου Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την εξιλέωση των αμαρτιών μας και των αμαρτιών όλου του κόσμου».
Δέκα φορές:«Χάρη στο Θείο Πάθος του Υιού σου, ελέησε εμάς και όλο τον κόσμο».
Στο τέλος επαναλαμβάνουμε τρεις (3) φορές:«Άγιος ο Θεός , Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς και όλο τον κόσμο».
Λέμε μία φορά:Ω Αίμα και Νερό που πηγά-ζεις από την Καρδία του Ιησού ως πηγή της ευσπλαχνίας για μας , εμπιστεύομαι σε Σένα.
Ολοκληρώνουμε λέγοντας: Αμήν.

πηγή kantam.gr