Από τα παλιά χρόνια είχαν συσταθεί  στην Εκκλησία μερικά  διακονήματα  με σκοπό να συμβάλλουν στη λατρεία του Θεού και να βοηθείται ο λαός να συμμετέχει ενεργότερα εις αυτήν.

Με τα διακονήματα αυτά ανατίθεντο  στους πιστούς συγκεκριμένα καθήκοντα λατρείας και αγάπης, ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες και καταστάσεις της κάθε τοπικής Εκκλησίας.
Η χορήγηση  αυτών των διακονημάτων συχνά γινόταν με μία ειδική ιεροτελεστία με την οποία ο πιστός, με την ευλογία του Θεού, καθίστατο σε μία ορισμένη τάξη ή βαθμό για να εκπληρώνει μία συγκεκριμένη αποστολή.
Τα διακονήματα μπορεί να ανατεθούν  και σε λαϊκούς και  όχι αποκλειστικά σε υποψήφιους  για την ιερατική χειροτονία. Τα διακονήματα  που πρέπει να διατηρούνται σε όλη την Εκκλησία του Ρωμαϊκού Τυπικού και προσαρμοσμένα στις σημερινές ποιμαντικές ανάγκες, είναι δύο του Αναγνώστη και του Υποδιακόνου.
Οι Λαϊκοί  που καλούνται να ασκήσουν ένα ειδικό διακόνημα, δεν είναι τυπικοί  εκτελεστές των υποδείξεων των ιερέων και των διακόνων, αλλά αληθινοί εμψυχωτές των λατρευτικών συνάξεων στις οποίες συμμετέχουν. Προωθούν την συλλογικότητα των χαρισμάτων και των διακονιών μέσα στην Εκκλησία  και βοηθούν όσους έχουν θέλουν να ασκήσουν μία ειδική αποστολή μέσω αυτών των διακονημάτων.
Στο παρόν τεύχος δίνουμε οδηγίες  για να βοηθηθούν όσοι καταστούν υπηρέτες της Θείας Λατρείας και της Αγάπης μέσα από το διακόνημα του Αναγνώστη και του Υποδιακόνου.
Αυτές οι οδηγίες εντάσσονται στις γενικότερες οδηγίες που υπάρχουν στα Λειτουργικά Βιβλία,  με τις βασικές αρχές της Λειτουργικής Μεταρρύθμισης της Β΄ Συνόδου του Βατικανού και αποσκοπούν στην προσωπική προετοιμασία των διακονούντων σε κάθε  ιεροτελεστία.
Είναι καθήκον όσων έχουν αναλάβει με χειροθεσία ένα από αυτά τα διακονήματα να προωθούν  τη συνεργασία μεταξύ των πιστών  στον ευαγγελισμό,  στην τέλεση της Θείας Λατρείας  και στην αγάπη.
σνπ